ITT CONCEPT

Doświadczenie

Lista projektów, które realizowała lub w których uczestniczyła firma ITT CONCEPT:

Inżynier Kontraktu - SferaNet SA - zarządzanie całością projektu ze strony Inwestora dla projektu "Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim" realizowanego w ramach Działania 1.1 POPC. Planowane w projekcie 1200km sieci światłowodowej, budżet projektu 62 mln złotych (brutto).

NASK - Projekt koncepcji sieci OSE - zarządzanie projektem przygotowania koncepcji technicznej oraz niezbędnych zasobów technicznych i ludzkich, sposobów organizacji prac Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej prowadzony przez NASK.

Prace w zespole Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej".

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Lubelskie - przygotowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), ekspert w dialogu technicznym z Wykonawcami.

Pełnienie funkcji Doradcy Techniczno-Ekonomicznego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie"

Prace dla operatorów telekomunikacyjnych - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej POPC, konkurs realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach projektów przygotowanie kompletnych analiz technicznych, dokumentacji formalnej, analiz finansowych oraz przygotowanie wniosków dla projektów.

Wykonanie usługi wsparcia na rzecz Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego zakresie utworzenia modelu kosztowego oraz opracowanie metodyki wyznaczania obszarów budowy sieci dla różnych technologii stosowanych do świadczenia usług szerokopasmowych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa.

Usługa wykonana na rzecz Urządu Miasta Tarnowa "Wykonanie dokumentacji na potrzeby Tarnowskich Gniazd Innowacyjnych Specjalizacji".

Usługa realizowana na rzecz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, której przedmiotem było sporządzenie ekspertyzy pt. Estymacja dotycząca budowy infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu, spełniającej wymagania Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC) w Polsce do roku 2020 na podstawie aktualnego stanu rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej.

Usługa realizowana na rzecz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, której przedmiotem było opracowanie merytorycznego i graficznego poradnika dla zarządców dróg dotyczącego umieszczania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym.

Usługa realizowana na rzecz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, której przedmiotem było opracowanie merytorycznego i graficznego "Kodeksu dobrych praktyk w zakresie realizacji wewnątrzbudynkowych sieci telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych"

Usługa realizowana na rzecz Urzędu Miasta Opole, której przedmiotem było przygotowanie dokumenty "Wytyczne techniczne i prawne dla projektowania, budowy i utrzymania telekomunikacyjnych kanałów kablowych (TKK), w związku z budową sieci szerokopasmowych dla Aglomeracji Opolskiej"

Świadczenie telekomunikacyjnych usług doradczych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w procesie notyfikacji pomocy publicznej w projekcie pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej", w celu uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w rozumieniu Rozporządzenia Rady nr 659/1999 oraz zgody IZ RPO Województwa Dolnośląskiego w sprawie dofinansowania projektu.

Analiza obszarów interwencji dla Projektu: "Małopolska Sieć Szerokopasmowa", w tym: aktualizacja obszarów interwencji, opracowanie nowej metodyki analizy obszarów interwencji, przeprowadzenie konsultacji z Operatorami.

Wykonanie ekspertyzy telekomunikacyjnej z zakresu realizacji sieci szkieletowej i dystrybucyjnej na potrzeby projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna"

Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji "Budowa Systemu Zarządzania Ruchem na Autostradach i Drogach Ekspresowych" realizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Śląska Regionalna Sieć szkieletowa - projekt przygotowywany w ramach Działania 2.1 RPO Śląskie

Małopolska Sieć Szerokopasmowa - projekt realizowany w ramach Działania 1.2 RPO Małopolskie

MAN Wrocław - Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - projekt przygotowywany w ramach Działania 2.1 RPO Dolnośląskie

Budowa sieci światłowodowej na etapie "ostatniej mili" w wybranych miejscowościach w gminach Miedźno i Kłobuck - projekt przygotowywany w ramach Działania 8.4 POIG

Światłowodem na świat dla mieszkańców Libiąża - projekt przygotowywany w ramach Działania 8.4 POIG

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin - projekt przygotowywany w ramach Działania 8.3 POIG

Internet dla Mazowsza - projekt przygotowywany w ramach Działania 2.1 RPO Mazowieckie

System Informacji Kulturalnej Bytomia - Miasta energii kultury - nadzór nad realizacją projektu, Działanie 4.2 RPO Śląskie

Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - projekt przygotowywany w ramach Działania 3.1 RPO Zachodniopomorskie

Pomorska Sieć Szerokopasmowa - projekt przygotowywany w ramach Działania 2.2 RPO Pomorskie

Centralna Ewidencja Dzialalności Gospodarczej - doradztwo z zakresu systemów teleinformatycznych - Ministerstwo Gospodarki

OST 112 - doradztwo z zakresu systemów teleinformatycznych - Centrum Projektów Informatycznych MSWiA

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania TI - wdrożenie platformy do zarządzania szkoleniami - Małopolski Ośrodek Szkoleniowy

Network Inventory System - udział w pracach wdrożeniowych systemu paszportyzacji w firmie Netia SA

Clarify - CRM - udział w pracach wdrożeniowych, szkolenia użytkowników w firmie Netia SA

GIS - tworzenie map dla potrzeb nawigacji samochodowej, pozyskiwanie danych numerycznych w terenie - PPWK Warszawa

Copyright by itt concept Jacek Taraska
Strona główna Oferta Doświadczenie Kontakt