ITT CONCEPT

Oferta

Współczesne rozwiązania teleinformatyczne oferują bogatą gamę funkcjonalności i możliwości w każdej dziedzinie biznesu. Właściwie dobrane rozwiązanie jest podstawą optymalizacji działania organizacji i stanowi jej silny atut w rozwoju. W naszej ofercie można znaleźć rozwiązania z zakresu telekomunikacji, informatyki, sieci szerokopasmowych, systemów radiowych, systemów paszportyzacji, analiz przestrzennych gis.
Oferta obejmuje analizę potrzeb klienta, przygotowanie koncepcji, dokumentacji technicznej, ekspertyz, projektów, przygotowanie dokumentacji dla potrzeb uzyskania wsparcia finansowego z funduszy UE oraz zarządzanie projektami, nadzór inwestorski nad powierzonymi inwestycjami.

Analiza potrzeb

Analiza potrzeb projektu oparta na wywiadach z użytkownikami oraz możliwościach technologicznych dostępnych sieci, systemów pozwoli skutecznie zidentyfikować wymagania dla projektu oraz potrzeby w organizacji. Wsparcie analityczne może być pomocne w wyborze optymalnego wariantu projektu, określeniu ograniczeń wynikających ze specyfiki dostępnych rozwiązań, funkcjonowania organizacji oraz umożliwi wskazanie kluczowych aspektów, które należy uwzględnić przy wyborze i wdrażaniu projektu.

Rekomendacje i wdrożenia

Na postawie informacji pozyskanych w czasie etapu analizy tworzona jest koncepcja techniczna projektu, specyfikacja funkcjonalna docelowego systemu. Definiowane są rekomendacje docelowego wariantu obejmujące takie aspekty jak koszty inwestycjyjne i eksploatacyjne, funkcjonalność, technologia, wsparcie czy możliwości rozwoju. Przygotowywana jest kompletna dokumentacja dla projetów finansowanych ze środków UE np: wniosek, studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy, wymagane załączniki.

Zarządzanie projektami

Na etapie wdrażania projektów teleinformatycznych, budowy sieci, systemów oferujemy usługi zarządzania projetami jako Doradca techniczny, Inżynier Projektu lub Inwestor zastępczy. Oferta obejmuje doradztwo na potrzeby wdrożenia systemu, analizę rozwiązań, przygotowanie dokumentów przetargowych, negocjacje z dostawcami, organizację wdrożenia, testy i pomiary, odbiór poszczególnych etapów prac, szkolenia użytkowników.

Copyright by itt concept Jacek Taraska
Strona główna Oferta Doświadczenie Kontakt